Naše služby

Strážna služba

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“),
 • vypracovanie plánu ochrany,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Upratovacie služby

 • pravidelné (údržba na základe dohodnutého harmonogramu): administratívne, kancelárske a spoločné priestory, športové haly, upratovanie exteriérov, tepovanie, umývanie okien
 • nepravidelné – upratovanie na zavolanie, výškové umývanie okien, umývanie okien horolezeckou technikou
 • jednorázové –  upratovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, odstraňovanie havárií
 • strojové podlahové automaty  (s kráčajúcou alebo so sediacou obsluhou)
 • údržba exteriérov  kosenie trávnatých plôch, strihanie, úprava okrasných kríkov, stromov a odvoz odpadu, odpratávanie a odvoz snehu, čistenie zametacím strojom

Technická správa budov

 • drobné inštalatérske, vodárenské a zámočnícke opravy
 • drobné stavebné práce
 • drobné bežné sťahovacie a manipulačné práce
 • drobné elektroinštalačné a zváračské práce
 • obsluha jednoduchých zariadení

Profesionálna dezinfekcia

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, tzv. DDD

Neustále sledujeme vývoj na trhu, potreby klientov a preto v súčasnosti používame profesionálnu polymérovú dezinfekciu v spojení s najinovatívnejším riešením s ohľadom na životné prostredie.

Polymérová dezinfekcia: Ako dosiahnuť a udržať zdravé, hygienicky čisté a bezpečné pracovné prostredie? Odpoveď je profesionálna polymérová dezinfekcia v kombinácii s najmodernejšou technológiou rozprašovania – s akumulátorovými elektrostatickými rozprašovačmi